Jump to the main content block

國立體育大學-陸上運動技術學系

Welcome to ePage demo site

師資陣容

姓名

照片 

職稱

開課名稱

E-mail

聯絡方式 

葉憲清

 

image

榮譽教授

 

體育教材教法

運動訓練法

 

shianc@mail.ntsu.edu.tw

 

 

 

呂景義

 

image

  

副教授級專業技術人員

系主任

田徑-投擲

luc@mail.ntsu.edu.tw

2211 

張永政

image

副教授兼

體育室

主任

運動訓練計畫

運動訓練法

cychen@mail.ntsu.edu.tw

3116

邱炳坤

image

 

教授

質性研究

運動管理

領導行為

pkchiu@mail.ntsu.edu.tw

1603

 

陳光輝

image

副教授

體操

6226@mail.ntsu.edu.tw

1386

林政賢

image

助理教授級專業技術人員

射箭

archery@mail.ntsu.edu.tw

2220

陳淑枝

image

助理

教授

舉重

Shu-chih@mail.ntsu.edu.tw

2222

蔣明雄

image

助理教授

舉重

cms@mail.ntsu.edu.tw

1387

廖學松

 image

講師  

田徑-跳部

liaohs@mail.ntsu.edu.tw

2220

王國慧

image

 

助理教授

田徑-短跨

kimw@mail.ntsu.edu.tw

2222

吳蕙如

image

 

講師級專業技術人員

射箭

ju@mail.ntsu.edu.tw

2220

陳葦綾

image 

講師級

專業技術人員

舉重

p01@mail.ntsu.edu.tw

2222

林家瑩

image

 

專任教練

田徑-投擲

chiaying@mail.ntsu.edu.tw

2222

林育信

image

專任教練

體操

ahhsin10@mail.ntsu.edu.tw

2222